Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 28  marca 2017r. o godzinie 15.15 w Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Poznańskiej w Gostyniu w sali nr 1.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków Stowarzyszenia Zarząd zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drugim terminie, które odbędzie się w dniu 28 marca 2017r. o godzinie 15.30 w Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Poznańskiej w Gostyniu sali nr 1 i będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.


Proponowany porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2016 rok. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2016 rok.
7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
      Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok.
      Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
      Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.