Stowarzyszenie jest organizacją samorządną powołaną do wspieranie rozwoju edukacji zawodowej wśród młodzieży i dorosłych w szczególności Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu.

Cele Stowarzyszenia to:

 1. szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności, wspieranie działań społeczno-zawodowych, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego,
 2. działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców,
 3. organizowanie różnych form wypoczynku oraz spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
 4. inicjowanie, opracowywanie i realizacja projektów na rzecz rozwoju i promocji ZSZ w Gostyniu
 5. działalność na rzecz ochrony środowiska, propagowanie akcji, inicjatyw, technologii i rozwiązań ekologicznych,
 6. inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności,
 7. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,
 8. wzmacnianie przywiązania do tradycji oraz historii,
 9. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym osób z niepełnosprawnością,
 10. działalność charytatywna i rozwój wolontariatu,
 11. fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów,
 12. ochrona i promocja zdrowia,
 13. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą
 14. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Sposoby działania obejmują w szczególności:

 1. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową stowarzyszenia, w szczególności przez: wnioski grantowe, bale charytatywne, festyny, koncerty, składki, zbiórki,
 2. prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych na działalność statutową,
 3. organizacja imprez sportowo – turystycznych i kulturalno – oświatowych dla młodzieży i dorosłych,
 4. spotkania ze specjalistami z zakresu spraw stanowiących przedmiot działania stowarzyszenia,
 5. umożliwianie zdobycia kwalifikacji do pracy lub działalności społecznej,
 6. szkolenia, działalność informacyjna, wydawnicza.

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną w zakresie określonym celami Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków.